Disclaimer en algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van deze site stemt u in met de algemene voorwaarden van ons internetbeleid en met de wijze waarop Advanced Solutions Nederland met persoonlijke gegevens omgaat. Een en ander is nader uiteengezet is ons privacybeleid. Indien u niet kunt instemmen met deze algemene voorwaarden, wordt u vriendelijk verzocht geen gebruik te maken van deze site!

Auteursrechten

Tenzij dit in bepaalde gevallen anders is vermeld, zijn alle documenten en/of programma’s op deze site het eigendom van Advanced Solutions Nederland en zij worden beschermd door internationale auteursrechten. Advanced Solutions Nederland geeft u de bevoegdheid om de inhoud van en de informatie en software op deze site (“het materiaal”) uitsluitend voor persoonlijk gebruik te bekijken en te downloaden indien en voor zover u alle op het materiaal rustende auteursrechtelijke en overige eigendomsaanspraken respecteert.

Privacybeleid

Wij zullen redelijkerwijs al het mogelijke doen en de juiste stappen ondernemen om de persoonlijke gegevens die u met ons uitwisselt te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik of verspreiding. Wanneer u onze site bezoekt, verzamelen wij gegevens van niet-persoonlijke aard om het gebruik van de site te kunnen beoordelen. Deze gegevens hebben betrekking op uw IP-adres, het type van uw browser, de doorverwijzingspagina’s, de bezochte pagina’s en het type van uw platform. Alle persoonlijke gegevens die u aan Advanced Solutions Nederland verstrekt bij het indienen van een verzoek om informatie of onderzoek worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarmee u hebt ingestemd, en deze gegevens zullen nimmer aan derden worden vrijgegeven zonder uw voorafgaande toestemming. Alle verzamelde gegevens, zowel van persoonlijke als niet-persoonlijke aard, worden hoofdzakelijk gebruikt voor de interne evaluatie van deze site, in het bijzonder het functioneren en de gebruikersvriendelijkheid daarvan en de ervaringen van bezoekers. Wij merken op dat deze site links bevat naar andere sites en Advanced Solutions Nederland kan derhalve geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud of privacypraktijken van deze sites van derden.

Bedrijfslogo

Het logo van Advanced Solutions Nederland is het exclusieve eigendom van Advanced Solutions Nederland B.V. Het is derhalve niet toegestaan om gebruik te maken van het logo van Advanced Solutions Nederland voor commerciële of promotionele doeleinden zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Advanced Solutions Nederland.

Geen Garanties

Ofschoon wij naar beste vermogen nauwkeurige en up-to-date informatie hebben opgenomen, kan Advanced Solutions Nederland geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid hiervan. Advanced Solutions Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder aankondiging, wijzigingen aan te brengen in de informatie of de vermelde producten op deze site. Al het materiaal op deze site wordt te goeder trouw aangeboden en bevat geen uitdrukkelijke, dan wel impliciete garanties van welke aard dan ook. Advanced Solutions Nederland wijst dan ook alle garantieaanspraken af, ongeacht of deze aanspraken betrekking hebben op uitdrukkelijke of impliciete garanties. Het vorenstaande omvat, maar is niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Het omvat tevens alle uitdrukkelijke en impliciete garanties die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van het materiaal bij de uitoefening van uw bedrijf of handelspraktijk. Advanced Solutions Nederland is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik van het materiaal op deze site of als gevolg van het niet in staat zijn om gebruik te maken van dit materiaal. Het vorenstaande is met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verlies van gegevens of winstverlies, zelfs indien gewaarschuwd is dat deze schade zou kunnen ontstaan. Als u vragen heeft naar aanleiding van de hierboven genoemde voorwaarden, neemt u dan gerust contact met ons op via email: legal informatie. Wij danken u vriendelijk voor uw medewerking.

 
 
Home  |  DSP Algoritmen  |  Hardwareontwerp  |  Printplaten  |  Disclaimer  |  Contact
Copyright © Advanced Solutions Nederland B.V., 2006-2015. Alle rechten voorbehouden.